top of page
Image by Saransh Sinha

ใบอนุญาตจัดหางานในประเทศไทย

หากธุรกิจของคุณประกอบธุรกิจจัดหางาน คุณต้องยื่นขอใบอนุญาตจัดหางานผ่านกรมแรงงานไทยเพื่ออนุญาตให้ทำกิจกรรมนี้ได้

ข้อกำหนด:

  • กรรมการของบริษัทฯที่ขอรับใบอนุญาตจัดหางานต้องเป็นคนไทย หากมีกรรมการผู้มีอำนาจมากกว่าหนึ่งคนต้องมีมติผ่านคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อแต่งตั้งกรรมการชาวไทยที่มีอำนาจลงนามในธุรกิจจัดหางาน

  • ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ถือหุ้นอย่างน้อย 51%

  • พื้นที่สำนักงานต้องมีไม่ต่ำกว่า 16 ตารางเมตร ควรแยกออกจากสำนักงานอื่น ๆ ให้ชัดเจนและชื่อบริษัทฯ

  • ควรอยู่ที่ด้านหน้าสำนักงาน ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินตามกฎหมายเพื่อพิสูจน์ว่าที่อยู่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเป็นสำนักงาน เจ้าหน้าที่ทางการจะตรวจสอบสำนักงานก่อนออกใบอนุญาต นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ตรวจสอบรายปีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • ในการได้รับใบอนุญาตจัดหางานจะต้องจ่ายเงินประกัน 100,000 บาทให้กับฝ่ายจัดหางาน

  • ผู้อำนวยการของบริษัทฯต้องจัดทำสำเนาประวัติอาชญากรรมของตน

เมื่อออกใบอนุญาตจัดหางานแล้วบริษัทฯจะต้องเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยใส่คำว่า
"ธุรกิจจัดหางาน" ซึ่งใบอนุญาตจัดหางานมีอายุ 2 ปี

Recruitment License
0Y6A6219_edited.png

ต้องการผู้ช่วย?

ขอคำปรึกษาจากทีมของเรา 30 นาที ไม่มีค่าใช้จ่าย

นัทธพงศ์,  นิติกร

"วีบิซ ดูแลและช่วยเหลือเราในการจัดตั้งบริษัทที่ประเทศไทยเป็นอย่างดี นอกจากพวกเค้าจะทำงานอย่างทุ่มเทและตั้งใจ ในเรื่องของการบริการพวกเค้าก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมเช่นกัน"

Mr. Pakorn Leesakul, CEO of Finema Co., Ltd.

 มีข้อสงสัยเพิ่มเติม?

ติดต่อเจ้าหน้าที่

+6627115470 #101

bottom of page