top of page
Image by Saransh Sinha

การร่างและการตรวจสอบสัญญา

สัญญา คือ ข้อตกลงระหว่างบุคคลสองฝ่าย หรือหลายฝ่ายก็ได้ มักจะเป็นในรูปแบบลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะระบุเงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ดังนั้น การร่างสัญญา หรือการตรวจสอบสัญญาทุกครั้งคุณจะต้องตระหนักและมั่นใจว่า สัญญาฉบับนั้น จะสามารถคุ้มครองในส่วนของผลประโยชน์ของคุณได้ อีกทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และในสัญญาจะต้องลงท้ายด้วยลายมือชื่อของทั้งสองฝ่าย และพยานด้วย

มีบริการร่างและตรวจสอบสัญญาอะไรบ้าง ?

ประเภทของสัญญาที่ทางเราร่างและตรวจสอบให้แก่ลูกค้าของเรามี ดังนี้:

  • ข้อตกลงของผู้ถือหุ้น

  • สัญญาร่วมทุน

  • ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วน

  • สัญญาเช่า

  • ข้อตกลงการจ้างงาน

  • ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล

  • ข้อตกลงใบอนุญาต

  • เจตจำนงสุดท้ายและพินัยกรรม

  • สัญญาเงินกู้

  • สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน

เนื่องจากในบางครั้งสัญญาทางกฎหมายอาจมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สัญญาของคุณจะถูกร่างขึ้นโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของคุณ การบังคับใช้ในศาลไทย และการจำกัดถึงความรับผิดชอบของคุณ

Contract Drafting

"วีบิซ ดูแลและช่วยเหลือเราในการจัดตั้งบริษัทที่ประเทศไทยเป็นอย่างดี นอกจากพวกเค้าจะทำงานอย่างทุ่มเทและตั้งใจ ในเรื่องของการบริการพวกเค้าก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมเช่นกัน"

Mr. Pakorn Leesakul, CEO of Finema Co., Ltd.

0Y6A6219_edited.png

ต้องการผู้ช่วย?

ขอคำปรึกษาจากทีมของเรา 30 นาที ไม่มีค่าใช้จ่าย

นัทธพงศ์,  นิติกร

 มีข้อสงสัยเพิ่มเติม?

ติดต่อเจ้าหน้าที่

+6627115470 #101

bottom of page