top of page
Image by Saransh Sinha

การเลิกกิจการบริษัทฯ

ในการปิดกิจการบริษัทฯ ในประเทศไทยจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ไม่ว่าสาเหตุของการเลิกกิจการนั้นเป็นเช่นไร ขั้นตอนการเลิกกิจการและการชำระบัญชีบริษัทฯ จะต้องมีประสิทธิภาพและได้รับการจัดการภายใต้ขั้นตอนที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้:

ขั้นตอนที่ 1: ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและต้องมีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีและผู้สอบบัญชีหลังจากที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลิกกิจการ

 

ขั้นตอนที่ 2: หลังจากจัดทำงบดุลและงบการเงินอย่างถูกต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วผู้ชำระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกิจการบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

ขั้นตอนที่ 3: บริษัทฯ จะต้องแถลงและเคลียร์หนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด เงินลงทุนเริ่มต้นจะถูกส่งคืนให้กับนักลงทุนและทรัพย์สินที่เหลือทั้งหมดจะถูกชำระบัญชีและส่งคืนให้กับผู้ถือหุ้น

 

ขั้นตอนที่ 4: ผู้ชำระบัญชีสามารถจดทะเบียนการชำระบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

company closure
0Y6A6219_edited.png

ต้องการผู้ช่วย?

ขอคำปรึกษาจากทีมของเรา 30 นาที ไม่มีค่าใช้จ่าย

นัทธพงศ์,  นิติกร

"วีบิซ ดูแลและช่วยเหลือเราในการจัดตั้งบริษัทที่ประเทศไทยเป็นอย่างดี นอกจากพวกเค้าจะทำงานอย่างทุ่มเทและตั้งใจ ในเรื่องของการบริการพวกเค้าก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมเช่นกัน"

Mr. Pakorn Leesakul, CEO of Finema Co., Ltd.

 มีข้อสงสัยเพิ่มเติม?

ติดต่อเจ้าหน้าที่

+6627115470 #101

bottom of page