top of page
Image by Saransh Sinha

ใบอนุญาตสินค้าควบคุมขาเข้า / ขาออกของประเทศไทย

สามารถขอใบอนุญาตสินค้าขาเข้า / ขาออกได้จากกรมศุลกากร ซึ่งจำเป็นต้องนำเข้าหรือส่งออกสินค้าจาก หรือมายังประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ใบอนุญาตสินค้าควบคุมขาเข้า/ขาออกสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะ

บริษัทฯที่จัดตั้งขึ้นใหม่สามารถยื่นขอใบอนุญาตสินค้าควบคุมขาเข้า / ขาออกได้เมื่อจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเปิดบัญชีธนาคารของบริษัทฯในประเทศไทยแล้ว

 

ขั้นตอนการสมัครค่อนข้างง่ายเมื่อเทียบกับใบอนุญาตอื่น ๆ และไม่ควรใช้เวลาเกิน 1-2 วัน อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจต้องมีใบอนุญาตเพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐที่แตกต่างกัน

 

กล่าวคือการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยา เป็นสินค้าที่ถูกควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในขณะที่การนำเข้าทองคำจะถูกควบคุมโดยกระทรวงการคลัง

 

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าประเภทใดเพื่อให้เราตรวจสอบกับหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ

Anchor 1
0Y6A6219_edited.png

ต้องการผู้ช่วย?

ขอคำปรึกษาจากทีมของเรา 30 นาที ไม่มีค่าใช้จ่าย

นัทธพงศ์,  นิติกร

"วีบิซ ดูแลและช่วยเหลือเราในการจัดตั้งบริษัทที่ประเทศไทยเป็นอย่างดี นอกจากพวกเค้าจะทำงานอย่างทุ่มเทและตั้งใจ ในเรื่องของการบริการพวกเค้าก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมเช่นกัน"

Mr. Pakorn Leesakul, CEO of Finema Co., Ltd.

 มีข้อสงสัยเพิ่มเติม?

ติดต่อเจ้าหน้าที่

+6627115470 #101

bottom of page