top of page
Image by Saransh Sinha

ใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในการนำเข้าหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย คุณจะต้องได้รับใบประกอบอนุญาตสำหรับประเภทธุรกิจของคุณ

Alcohol License

โดยทั่วไป บริษัทฯ ที่ต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ธุรกิจร้านอาหาร, บาร์, สถานบันเทิงในการนำเข้าและค้าส่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของการดำเนินการและปริมาณแอลกอฮอล์ที่นำเข้ามาหรือที่ผลิตในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภท 1

นำเข้าและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 10 ลิตรต่อครั้ง
ที่ไม่ได้ผลิตในประเทศไทย (ขายส่ง)

ค่าลิขสิทธิ์:

8,250 บาทต่อปี

ใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภท 5

จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 10 ลิตรต่อครั้ง
ที่ไม่ได้ผลิตในประเทศไทยและใช้งานชั่วคราวไม่เกิน 10 วัน

ค่าลิขสิทธิ์:

100 บาท

ใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภท 2

การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 10 ลิตรต่อครั้ง
ที่ผลิตในประเทศไทย (ขายส่ง)

ค่าลิขสิทธิ์:

220 บาท (น้อยกว่า 6,000 ลิตร)

 

660 บาท (6,000 ถึง 20,000 ลิตร)

 

1,320 บาท (20,001 ถึง 32,000 ลิตร)

 

1,650 บาท (มากกว่า 32,000 ลิตร)

ใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภท 6

การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่า 10 ลิตรต่อครั้ง
ที่ผลิตในประเทศไทยและใช้ได้เพียงชั่วคราวไม่เกิน 10 วัน

ค่าลิขสิทธิ์:

55 บาท (กรุงเทพมหานคร,

เทศบาล และเมืองพัทยา)

27.50 บาท (เทศบาล, เมืองและตำบล)

ฟรี (นอกเมืองที่กล่าวถึงข้างต้น)

ใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภท 3

การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่า 10 ลิตรต่อครั้ง
ที่ไม่ได้ผลิตในประเทศไทย (ขายปลีก)

ค่าลิขสิทธิ์:

1,650 บาทต่อปี

(กรุงเทพมหานคร, เทศบาล และพัทยา)

 

1,100 บาท (นอกกรุงเทพมหานคร, เทศบาล และพัทยา)

ใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภท 7

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน 10 ลิตรต่อครั้งเฉพาะที่สมาคมหรือคลับเฮาส์

ค่าลิขสิทธิ์:

220 บาทต่อปี

 

55 บาทต่อปีหากผลิตแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

ใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภท 4

การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่า 10 ลิตรต่อครั้ง
ที่ผลิตในประเทศไทย (ขายปลีก)

ค่าลิขสิทธิ์:

110 บาทต่อปี

(กรุงเทพมหนานคร,  เทศบาล และพัทยา

 

ปีละ 55 บาท (เทศบาล, เมือง และตำบล)

 

11 บาท (เมืองที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้างต้น)

0Y6A6219_edited.png

ต้องการผู้ช่วย?

ขอคำปรึกษาจากทีมของเรา 30 นาที ไม่มีค่าใช้จ่าย

นัทธพงศ์,  นิติกร

การนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์:

เอกสารสำคัญที่ใช้ในการจดทะเบียน ทั้งเพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ทางการค้า:

นำเข้าเพื่อการค้า

สำเนาใบแจ้งหนี้และใบกำกับสินค้า

บัตรประชาชน (ถ้าเป็นบุคคล), หนังสือรับรองการจดทะเบียน (ถ้าเป็นธุรกิจ)

หนังสือมอบอำนาจ

นำเข้าไม่ใช่เพื่อการค้า

สำเนาใบอนุญาตประเภท 1

สำเนาใบแจ้งหนี้และใบกำกับสินค้า

หนังสืออนุมัติฉลาก

สำเนาทะเบียนบ้าน / สัญญาเช่า

บัตรประชาชน (ถ้าเป็นบุคคล), หนังสือรับรองการจดทะเบียน (ถ้าเป็นธุรกิจ)

หนังสือมอบอำนาจ

โปรดทราบว่าหากคุณวางแผนที่จะนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณจะต้องยื่นขอใบอนุญาตนำเข้า / ส่งออก และนำเข้าภาษีศุลกากร, ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา

 มีข้อสงสัยเพิ่มเติม?

ติดต่อเจ้าหน้าที่

+6627115470 #101

bottom of page