top of page
Image by Saransh Sinha

วีซ่าธุรกิจในประเทศไทย 1 ปี

วีซ่าประเภทนี้เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการประกอบธุรกิจและต้องมีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยอยู่เสมอ ๆ

ภาพรวมวีซ่าธุรกิจหนึ่งปี

วีซ่าธุรกิจมีอายุ 1 ปีและสามารถขอได้จากสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามผู้ถือวีซ่าต้องออก       

และกลับเข้ามาในประเทศไทยทุก ๆ 90 วัน

 

เมื่อได้รับการอนุมัติ สำหรับธุรกิจที่ไม่ได้เข้าเมืองหลายครั้งใน 1 ปีจะช่วยให้ผู้ถือวีซ่าสามารถ:

  • ดำเนินธุรกิจและสำรวจโอกาสการลงทุนในประเทศไทย

  • ขอใบอนุญาตทำงาน

  • เปิดบัญชีธนาคารไทย

  • เข้าประเทศไทยหลายครั้งโดยมีระยะเวลา 90 วันเต็มในการเข้าแต่ละครั้ง

ผู้ที่หางานทำในประเทศไทย แต่ไม่ต้องการออกจากประเทศไทยและกลับเข้ามาในประเทศไทยทุก ๆ 90 วันสามารถ   

เลือกขอต่อวีซ่าธุรกิจได้ 1 ปี

Thailand One Year

ข้อกำหนดทั่วไปของวีซ่าธุรกิจ 1 ปี

  • หนังสือเดินทางที่มีอายุอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางมาถึง

  • จดหมายเชิญจากองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเดินทาง

  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

  • เอกสารประกอบเพิ่มเติมหากได้รับการร้องขอจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทย

  • หลักฐานการเงินที่เพียงพอ

0Y6A6219_edited.png

ต้องการผู้ช่วย?

ขอคำปรึกษาจากทีมของเรา 30 นาที ไม่มีค่าใช้จ่าย

นัทธพงศ์,  นิติกร

"วีบิซ ดูแลและช่วยเหลือเราในการจัดตั้งบริษัทที่ประเทศไทยเป็นอย่างดี นอกจากพวกเค้าจะทำงานอย่างทุ่มเทและตั้งใจ ในเรื่องของการบริการพวกเค้าก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมเช่นกัน"

Mr. Pakorn Leesakul, CEO of Finema Co., Ltd.

 มีข้อสงสัยเพิ่มเติม?

ติดต่อเจ้าหน้าที่

+6627115470 #101

bottom of page