top of page
Search
  • stephan723

โครงการ “คนละครึ่ง” “เราชนะ” “เราเที่ยวด้วยกัน” เกี่ยวอย่างไรกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

PDPA หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกฎหมายที่เพิ่งคลอดออกมาใหม่ ที่จะช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญของเราทุกคนให้ปลอดภัย ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่เพิ่งออกใช้บังคับอย่างเป็นทางการได้เพียง 1 ปีกว่า ๆ เป็นกฎหมายที่บัญญัติเพื่อรองรับการแอบอ้างหรือนำข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่ผิดแบ่งออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน ทั้งหมวดแรกที่บัญญัติถึงคำจำกัดความต่าง ๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.นี้ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร การคุ้มครองหมายถึงอะไร ใครมีหน้าที่คุ้มครอง ฯลฯ เพราะในปัจจุบันมีการจัดเก็บฐานข้อมูลส่วนตัวของประชาชนอยู่ตลอดเวลา ที่เห็นได้ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการภาครัฐต่าง ๆ ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีในช่วงนี้ เช่น โครงการสิทธิ์คนละครึ่ง โครงการเราชนะ เราเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น เมื่อมีการกรอกข้อมูลส่วนตัวไปเพื่อการเข้าถึงสิทธิ์ สิทธิ์เหล่านี้นี่เองที่จะเปิดเผยข้อมูลให้กับภาครัฐ ดังนั้นจึงมีการออกมาตรการกำหนดการจัดเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล และการทำลายข้อมูลไว้ในหมวดต่าง ๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้


พ.ร.บ. นี้ ดีอย่างไร


แม้ PDPA หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะเป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่งออกมาก็ตาม แต่ถือว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นกฎหมายที่ออกมาตอบรับกระแสความทันสมัยในการให้ข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ผ่านสื่อโซเซียลหรือช่องทางอื่น ๆ บนโลกออนไลน์ เพื่อป้องกันไม่ให้นำข้อมูลของเราไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น


จุดที่น่าสนใจอย่างยิ่งของ พ.ร.บ. นี้ คือ การบัญญัติไว้อย่างชัดเจนถึงความรับผิดทางแพ่ง ที่หมายถึงการชดใช้ค่าเสียหาย หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ทำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าการดำเนินการนั้นจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล


พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงตอบทุกความต้องการของการรักษาข้อมูลส่วนตัวได้ดีที่สุด เซฟข้อมูล รักษาความปลอดภัยตั้งแต่ขั้นพยายามลงมือขโมยข้อมูล เป็นการคลอดกฎหมายใหม่ที่โดนใจคนทันสมัยได้ดีที่สุด ที่สำคัญยังสามารถจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ ๆ ในการทำธุรกิจ ข้อมูลทางตัวเลข การเงิน และอื่น ๆ คุ้มครองทั้งบุคคลและนิติบุคคลได้ในเวลาเดียวกัน
21 views0 comments

Comments


bottom of page